Fyzika andělů

Knihy » Autoři » F » Fox Matthew|Knihy » Autoři » S » Sheldrake Rupert|Knihy » Kategorie » Andělé|Knihy » Nakladatelství » Elfa

nedostupné
titul je vyprodaný
241 stran, vazba brožovaná,
formát: 210x144 mm, vydáno 2006
hodnocení:2.86, (1 min / 5 max), hlasů:36

Dialogy o nadlidských sférách a kosmických inteligencích

Třebaže jsou andělé vědeckým i teologickým establishmentem ignorováni, podle současných průzkumů se zdá, že mnoho lidí dosud v anděly věří. Například ve Spojených státech věří v jejich existenci dvě třetiny dotázaných, a lidé, kteří tvrdí, že mají s přítomnosti andělů ve svých životech osobní zkušenost, tvoří celou třetinu. Autoři knihy, americký teolog Matthew Fox a anglický biochemik a fyziolog Rupert Sheldrake, se ve svých dialozích vydávají svébytnou cestou hledání pravdy o kosmických inteligencích, cestou vedoucí napříč obory a překlenující zdánlivou propast mezi tradičním chápáním mimolidských sfér a soudobým vědeckým poznáním. Snaží se nalézt spojnici mezi spirituálním a vědeckým pojetím univerza, což považují za naléhavý úkol současnosti.

"To, čeho jsme dnes svědky, není pouhé oživení zájmu o anděly. Nová kosmologie vyvolává nové otázky a rozšiřuje náš úhel pohledu na povahu andělů a jejich funkci ve vesmíru. Současnost s sebou nese citelnou potřebu porozumět roli vědomí přesahujícího oblast lidského vnímání. Této výzvě můžeme dostát jen tehdy, když zrevidujeme dosavadní angelologii a posuneme se do nové fáze chápání andělských sfér a našeho vztahu k nim."
"Autoři anděly chápou v tom prostém a bezprostředním smyslu, jak to bylo vlastní staletím před modernou. Nejsou pro ně zdaleka jen symboly podvědomých a nevědomých sil psychiky. Přitom nelze říct, že by se pouze vraceli tam, odkud se západní část lidstva odpoutala před pár staletími. Spíše navazují na přetnuté linie a promýšlejí téma andělů v překvapivých souvislostech. Vystupují z hranic svých oborů. Přírodovědec nepopírá a snad neopomíjí nic z toho, co je známo o přírodě, ale prokládá fyzikální, chemické či biologické popisy filozofickými interpretacemi. Teolog si ponechává vše, co mu poskytlo odborné vzdělání, ale nenechá se omezovat úzkoprsým doktrinářstvím, ani suchopárným, neživotným akademickým stylem. Kniha je svébytným, těžko zařaditelným útvarem. Nejlépe by se dala vystihnout tím, že autoři chtěli stavět mosty mezi disciplínami a metodami." (Ivan Odilo Štampach)
Obsah

Předmluva k českému vydání
Předmluva autorů
Úvod: Návrat andělů a nová kosmologie

DIONÝSIOS AREOPAGITA
O množství andělů
Hierarchie, pole a světlo
Participace a zjevení
Druhy andělů
Světlo a oheň
Andělé jako bohové
Andělé v přírodě

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ
Andělé a kosmos
Radost a celistvost
Andělé a nebesa
Andělská intuice
Božské světlo
Povaha rozumění
Intelekt a tělo
Každý anděl je samostatným druhem
Mohou andělé přijímat těla?
Zjevení a proroctví: dílo andělů
Božské ticho
Spolupráce s anděly
Jak je to s přítomností andělů na místech?
Andělé působí v dané chvíli jen na jednom místě
Andělská láska
Může být více andělů na jednom místě?
Jak se andělé pohybují
Děje se andělův pohyb v mžiku?
Představivost
Vědí andělé konkrétní věci?
Znají andělé budoucnost?
Byli andělé stvořeni dříve než hmotný vesmír?
Vzestup andělů do stavu milosti a slávy
Byli andělé stvořeni v milosti?
Dosáhl každý anděl blaženosti hned po prvním dobrém skutku?
Mohou andělé zhřešit jen pýchou a závistí?
Toužil ďábel být jako Bůh?
Kdy padl první anděl?
Byl satan před svým pádem nejvyšším z andělů?
Jak zlí andělé pomáhají

HILDEGARDA Z BINGENU
Bůh jako zdroj andělského ohně
Světlo a zrcadlení
Kosmická chvála
Dobré skutky
Andělé se pohybují rychlostí myšlenky
Hierarchický řád
Temnota
Lucifer
Závist
Propast
Lidské bytosti nahrazují padlé anděly
Společenství lidí a andělů
Andělé nad námi žasnou
Andělé chválí dobrá díla lidstva
Řeč andělů
Lidská řeč
Strážní andělé
Andělé pomáhají těm, kteří volají po Bohu
Svědomí
Člověk nemůže anděly spatřit v jejich pravé podobě
Jak na sebe andělé berou lidskou podobu
Ježíš a andělé
Bůh se stal člověkem, nikoliv andělem
Andělé jsou přítomni při smrti člověka
Andělé u eucharistie
Spřátelme se s dobrými anděly

Závěr: Andělé v novém miléniu
Příloha: Andělé v Bibli
Poznámky
Přehled ilustrací a fotografií
Rejstřík
Ediční poznámka k českému vydání