Prosecký Jiří

Knihy » Autoři » P » Prosecký Jiří

PhDr. Jiří Prosecký, CSc. (*1949) v letech 1968-1973 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory klínopis a francouzština. V roce 1982 složil rigorózní zkoušky a získal titul PhDr. v oboru jazyky a literatury Asie a Afriky. Roku 1990 obhájil na FFUK v Praze kandidátskou disertační práci Mezopotamská magická literatura a její sultantepské prameny a získal vědeckou hodnost kandidáta věd o umění (CSc.).

Po ukončení studií pracoval v letech 1973-78 ve Státní knihovně ČSR, dnes Národní knihovně v Praze. Od roku 1978 je zaměstnán v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky (dříve ČSAV), nejprve jako odborný pracovník, od 1990 jako vědecký pracovník. Roku 1987 uskutečnil kratší studijní pobyt v Irácké republice, přednášel na Bagdádské univerzitě, zúčastnil se výzkumu starověkého města Sipparu. V letech 1994-2002 vykonával funkci zástupce ředitele Orientálního ústavu AV ČR, od května 2002 do ledna 2003 byl pověřen jeho vedením. V letech 1990-92, 1999-2002 a posléze v roce 2009 přednášel na Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dnes Ústavu srovnávací jazykovědy) dějiny akkadské literatury a interpretaci akkadských literárních textů. Je i členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z oboru klínopis.

Zabývá se zejména dějinami akkadské (babylónsko-asyrské) literatury, interpretací akkadských a dvojjazyčných sumersko-akkadských textů, překlady z akkadské literatury, kulturními dějinami starověkého Předního východu. Je autorem, spoluautorem, či překladatelem několika knižních publikací a autorem několika desítek odborných článků. Zúčastnil se řady mezinárodních asyriologických konferencí. Je členem mezinárodní organizace International Association for Assyriology (IAA) se sídlem v Leidenu.

Po dvě funkční období působil jako člen Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast humanitních a společenských věd; rovněž je členem Meziresortní hodnotící komise MŠMT č. 1 pro hodnocení výzkumných záměrů z oblasti společenských věd a umění. Je členem redakční rady časopisu Nový Orient.

Odkaz: http://www.orient.cas.cz/kontakty/pracovnici/prosecky.html